Bộ Ghép Nối X-Stream® Air Blade® | Nex Flow Air Products

Bộ Ghép Nối X-Stream® Air Blade®

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ Ghép Nổi một mảnh của chúng tôi đi cùng với 10 ốc vít bằng thép không gỉ, có thể kết nối hai con dao khí triệt âm Silent X-Stream® Air Blade® bất kỳ nào (6 inch hoặc dài hơn) với nhau, để tạo ra một hệ thống phun thổi kích thước lớn hơn, cho phạm vi bao phủ rộng hơn. Bộ Ghép Nối có ba (3) mô hình, bao gồm: Mô hình nhôm anod hoá nhuộm vàng 10900X cho Dao Khí nhôm anod hoá nhuộm vàng triệt âm Silent X-Stream® Air Blade®; Mô hình 10900XHA cho dao khí Anod Hoá Rắn; và Mô hình 10900XS không gỉ cho các mô hình dao khí thép không gỉ.

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ Ghép Nổi một mảnh của chúng tôi đi cùng với 10 ốc vít bằng thép không gỉ, có thể kết nối hai con dao khí triệt âm Silent X-Stream® Air Blade® bất kỳ nào (6 inch hoặc dài hơn) với nhau, để tạo ra một hệ thống phun thổi kích thước lớn hơn, cho phạm vi bao phủ rộng hơn. Bộ Ghép Nối có ba (3) mô hình, bao gồm: Mô hình nhôm anod hoá nhuộm vàng 10900X cho Dao Khí nhôm anod hoá nhuộm vàng triệt âm Silent X-Stream® Air Blade®; Mô hình 10900XHA cho dao khí Anod Hoá Rắn; và Mô hình 10900XS không gỉ cho các mô hình dao khí thép không gỉ.

Giá Bán
Contact Us